Splošni prevozni pogoji

Zakon o prevozih v cestnem prometu določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organizacijo in pristojnosti organov zadolženih za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona. Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu se opravlja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje ter mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija. Če s posameznimi državami ni bila sklenjena posebna pogodba, se prevoz med njimi in Republiko Slovenijo opravlja v skladu z navedenim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter večstranskimi mednarodnimi pogodbami ob upoštevanju načela vzajemnosti:

Splošni prevozni pogoji za opravljanje prevozov potnikov in prtljage v mestnem potniškem prometu

Splošni prevozni pogoji za opravljanje prevozov potnikov in prtljage v notranjem in mednarodnem cestnem prometu

Cenik storitev pomembnejših avtobusnih postajališč (Nova Gorica, Ajdovščina, Postojna, Sežana, Tolmin, Idrija)

Za vse informacije o subvencioniranih potniških prevozih se obrnite na: Portal subvencij potniškega prometa

 

Obvestilo o načinu vlaganja pritožb in njihovega reševanja


Avrigo, d.o.o. je način vlaganja pritožb in njihovega reševanja določil v splošnih pogojih:

83. člen

Potnik lahko v roku 3 mesecev od dne, ko je bil prevoz opravljen, ali bi moral biti opravljen, vloži pritožbo pri prevozniku o nastalih nepravilnostih. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, elektronski naslov: , lahko pa jo poda tudi osebno na avtobusnih postajah. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša. Potnik je za primer dodatnih pojasnil dolžan navesti svoje ime in priimek ter telefonsko številko, kjer je tudi običajno dosegljiv.

Prevoznik v roku enega meseca od prejema pritožbe potnika obvesti, ali je bila njegova pritožba utemeljena, zavrnjena ali se še vedno obravnava. Končni odgovor mora prevoznik potniku posredovati najkasneje v roku treh mesecev po prejemu pritožbe.

Če potnik ni zadovoljen z odzivom prevoznika na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv prevoznika (v primeru, da se prevoznik ni odzval v predpisanem roku, da je bil odgovor nezadovoljiv ali da ravnanje prevoznika glede odprave pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ni bilo ustrezno pritožbo vloži pri prizivnem organu – ministrstvu, pristojnemu za promet.